فایل صوتی داستان «غار بادخیز» موراکامی

این فایل صوتی داستان «غار بادخیز» هاروکی موراکامی‌ست با صدای مترجم.