زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت. . . .

You cannot copy content of this page